Gradnje in vzdrževanje cest

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Kot podizvajalci glavnega koncesionarja Kostak d.d. vzdržujemo del občinskih cest v občini Krško v skladu s koncesijsko pogodbo, odlokom o občinskih javnih cestah, odlokom o kategorizaciji cest in v skladu s pogodbami o rednem vzdrževanju občinskih cest.

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

  • pregledniško službo
  • čiščenje vozišča, muld in jaškov
  • košnja trave ob cestišču
  • obrezovanje drevja in grmovja
  • popravilo bankin
  • krpanje udarnih jam
  • popravilo makadamskih vozišč
  • intervencijski ukrepi
  • pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti

Kot podizvajalci koncesionarja smo v občini Krško dolžni vzdrževati kategorizirane ceste (LC, LZ, LK in JP1), medtem ko je za vzdrževanje JP2 zadolžena posamezna krajevna skupnost.

Z Odlokom o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah je določeno cestno telo, ki sega 1,5 m od roba cestišča oz. bankine, ki je namenjen nemoteni postavitvi prometne signalizacije, odpluženemu snegu s cestišča v zimskem času. V tem pasu ne sme biti ovirana košnja, obrezovanje in vse ostale aktivnosti vzdrževalnih del, ki jih opravljamo kot vzdrževalci cest.

Zimsko vzdrževanje občinskih cest

V podjetju Kostak GIP d.o.o. smo zadolženi za zimsko vzdrževanje cest na območjih KS Brestanica, KS Rožno – Presladol in KS Koprivnica.
V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba je namenjena zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe.

Kontaktna oseba za vzdrževanje občinskih javnih cest v podjetju Kostak GIP d.o.o. je Blaž Šonc
T: 07 497 13 20
M: 031 542 599
E: blaz.sonc@kostak-gip.si

Gradbena dela

Gradbena dela

V našem podjetju izvajamo tudi razna gradbena dela, saj imamo pester izbor gradbene mehanizacije in tovornih vozil za prevoz gradbenega materiala in ostalih stvari. Dobavljamo tudi gramozni material iz bližnjih gramoznic (Spodnji Stari Grad, Gunte, …).